Špania Dolina

21/09/2008 13:55

ŠPANIA DOLINA, stará horská banícka obec, v ktorej od 13. storočia ťažili meď. Banícku tradíciu pripomínajú štôlne, obrovská hálňa nad obcou, klopačka zo 16.storočia, ale aj banícke drevené domy zo 17. a 18. storočia terasovito rozložené na svahoch strmých kopcov. Nad obcou stojí pôvodne gotický, teraz neskororenesančný, opevnený kostol ku ktorému z námestia vedú kryté schody. K vzácnymi pamiatkami patrí aj starý vodovod. Obec známa aj svojou čipkárskou tradíciou.

 

ŠPANIA DOLINA

 

is an old mountain mining village where copper was mined beginning in the 13th century. The galleries, the huge slag heap above the village, the knocker from the 16th century and the wooden miners' homes from the 17th and 18th centuries, terraced along the slopes of steep hills, are all reminders of the mining tradition. An originally gothic, now late renaissance, fortified church stands over the village. Covered steps lead to the church. The old water ducts are also among the rare monuments. The village is also famous for its lace-making tradition

 

ÚRVÖLGY

régi, hegyi bányászfalu, ahol már a 13. században is rezet bányásztak. A bányászhagyományokra a tárnák, a falu feletti hatalmas halom, a 16. században épült klopacska, valamint a 17. és a 18. században a meredek lejtőkre teraszszerűen épült bányászházak emlékeztetnek. A falu felett emelkedik az eredetileg gótikus, mai alakjában késő reneszánsz erődtemplom, melyhez a főtérről fedett lépcső vezet. Különlegességnek számít a régi vízvezeték is. A község a csipkeverés hagyományairól is nevezetes.

 

 

ŠPANIA DOLINA

stara górska wieś górnicza, w której od XIII wieku wydobywano miedź. Tradycji górniczej przypominają sztolnie, ogromna halnia nad miejscowością, kołatka z XVI wieku, i także drewniane domy górnicze z XVII i XVIII wieku stopniowo podzielone na zboczach stromych pagórków. Nad miejscowością znajduje się pierwotnie gotycki, dzisiaj póżnorenesansowy kościoł obwarowany, do którego z rynku prowadzą kryte schody. Do cennych zabytków należy również stary wodociąg. Wieś jest znana też dzięki typowej tradycji koronkarskiej.