Národný park Nízke Tatry (SK) , ( Eng. ), ( H ), ( PL )

Národný park sa rozprestiera na výmere 81 100 ha a ochranné pásmo tvorí 12 400 ha. Zasahuje do okresov Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad a Ružomberok. Horská klenba tiahnuca sa zo západu na východ má približne 100 km dĺžku. Západnú časť tohoto národného parku tvoria Ďumbierske Tatry s najvyšším bodom Ďumbier – 2043 m a východnú časť Kráľova Hoľa - 1948 m. Horský masív Kráľova Hoľa je miestom, kde pramenia 4 významné slovenské rieky – Hron, Váh, Hornád a Hnilec. Centrálna a južná časť Nízkych Tatier je žulová a rulová. Na severe sú vápence a dolomity s bohatým zastúpením krasu. Severné svahy sú strmé, s bralnatým reliéfom a ľadovcovými kotlami. Počas tisícročí tu vody vyhĺbili celý podzemný svet. V súčasnosti je v Nízkych Tatrách 5 verejnosti prístupných jaskýň: Demänovská kvapľová jaskyňa Slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Jaskyňa mŕtvych netopierov a Važecká jaskyňa. Najdlhšou je Demänovská kvapľová jaskyňa Slobody s 23 km labyrintom. Najväčším plesom parku je Vrbické pleso v Demänovskej doline. Z minerálnych vôd na území je najznámejšia Korytnica a termálne pramene v Liptovskom Jáne. Svojou pestrosťou je zaujímavé rastlinstvo i živočíšstvo. Symbolom tohoto národného parku je medveď hnedý.
Nízke Tatry ponúkajú výborné podmienky pre športové aktivity a relax. K najznámejším a najlepšie vybudovaným strediskám cestovného ruchu patrí Jasná, Bystrá dolina – Tále a Čertovica.
Jedno z najväčších a najobľúbenejších stredísk zimných športov Jasná má vynikajúce terény pre zjazdové lyžovanie. Na svoje si prídu aj priaznivci skialpinizmu, snowboardingu i netypických adrenalínových športov.
Pre milovníkov golfu je k dispozícii 18-jamkové golfové ihrisko Gray Bear na Táloch, ktoré je prvé majstrovské ihrisko na Slovensku. V zime sa mení na centrum zjazdového a bežeckého lyžovania.
Nízke Tatry sú husto popretkávané sieťou značkových turistických chodníkov rozličnej náročnosti. Terény na severných svahoch Ďumbiera, Machnaté, Siná, Bystrá sú vyhľadaným miestom pre vyznávačov horolezectva. Z cyklistických trás sú najobľúbenejšie: okruh okolo vodného diela Liptovská Mara, Demänovská dolina, okruh Dolným Liptovom, 73 km okruh Horným Liptovom dolinou Čierneho Váhu až pod Vysoké Tatry k Podbanskému, horská trasa Nízkymi Tatrami.
Blízka vodná nádrž Liptovská Mara ponúka širokú škálu vodných aktivít. V Liptovskom Mikuláši je vybudovaný umelý kanál s olympijskými parametrami pre vodný slalom.
Po celodennej túre si návštevníci národného parku môžu oddýchnuť na termálnom kúpalisku so šiestimi bazénmi v Bešeňovej alebo na prírodnom či krytom kúpalisku v Liptovskom Jáne. V súčasnosti najväčším lákadlom tohto regiónu je novovybudovaný aquapark Tatralandia, ktorý ponúka širokú škálu aktivít od kúpania, masáži, vitálneho sveta až po novootvorené westernové mestečko.
Aj adrenalínový nadšenci si tu nájdu niečo pre seba. Výborné terény v Jasnej, na Čertovici, v Mýte pod Ďumbierom a v Šachtičke v neďalekých Starohorských vrchoch sú vhodné na paragliding. Vyhliadkové a športové lety ponúkajú a zabezpečujú aerokluby na športových letiskách Martin a Ružomberok.

 

The Low Tatras national park spreads out over an area of 81,100 ha and its buffer zone covers an area of 12,400 ha. It straddles the districts of Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad and Ružomberok and its main mountain ridge, running from west to east, is approximately 100 km long. The western part of this national park is created by Ďumbierske Tatry with its highest peak, Ďumbier, at 2043 m; the eastern part by the Kráľova Hoľa mountain at 1948 m. The massif of Kráľova Hoľa is the source of four major Slovak rivers – the Hron, Váh, Hornád and Hnilec. The central and southern parts of the Low Tatras are composed of granite and gneiss; in the north are limestone and dolomite, rich in karst. The northern slopes are steep with rocky relief and glacial kettles. In the course of thousands of years waters have gouged out the whole underground world here. In the Low Tatras the following caves are all open to the public: Demänovská kvapľová jaskyňa Slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Jaskyňa mŕtvych netopierov and Važecká jaskyňa. The longest cave is Demänovská kvapľová jaskyňa Slobody with a 23-km long labyrinth. The biggest tarn in the park is Vrbické pleso in the valley of Demänovská dolina. Of the mineral waters located in this area, the most famous are at the Korytnica spa and those at the thermal springs in Liptovský Ján. The flora and fauna of the region are interesting mainly for their diversity. The symbol of this national park is the brown bear.
The Low Tatras offer excellent conditions for sports activities and relaxation. Among the most interesting and best-equipped tourist resorts are those Jasná, Bystrá dolina, Tále and Čertovica.
One of the biggest and most popular winter sports centres, Jasná, has excellent terrain for downhill skiing while lovers of ski-trekking, snowboarding and other ‘adrenalin’ sports will all feel at home here, too.

Golfers will enjoy the 18-hole golf course Gray Bear near Tále, which is the first championship golf course in Slovakia. In winter it turns into a downhill and cross-country skiing resort.
The Low Tatras have a dense network of hiking trails of various degrees of difficulty while the northern slopes of Mt. Ďumbier, Mt. Machnaté, Mt. Siná and Mt. Bystrá are all popular places for climbers. The park’s cycling routes include the circuit around the Liptovská Mara reservoir, the Demänovská dolina valley, the loop around the Dolný Liptov region, a 73-km circuit around the region of Horný Liptov along the valley of the river Čierny Váh as far as the High Tatras to the village of Podbanské, and a mountain route along the ridge of the Low Tatras.
The nearby dam of Liptovská Mara offers a wide range of water activities while in the town of Liptovský Mikuláš there is an artificial canal with Olympic parameters for water slalom.
After a long day’s hiking, visitors of the national park can unwind at the thermal bathing complex, with its six swimming pools, in Bešeňová, or by one of the natural or indoor swimming pools in Liptovský Ján. The latest attraction of the region is undoubtedly the newly-built aquapark, Tatralandia, in Liptovský Mikuláš which offers a wide choice of activities ranging from bathing, massages, the ‘vital world’ programme to the newly open Wild West City.
Lovers of ‘adrenalin’ sports will also find something for themselves here. Marvellous terrain in Jasná, Čertovica, Mýto pod Ďumbierom and Šachtičky in the neighbouring Starohorské vrchy are all suitable for paragliding. Scenic and sports flights are offered and provided by air-clubs at the sports airports in Martin and Ružomberok.

 

Národný park Nízke Tatry - NAPANT
A nemzeti park 81 100 ha területet ölel fel, a védősáv 12 400 ha. Területe a Besztercebányai (Banská Bystrica), a Breznóbányai (Brezno), a Liptószentmiklósi (Liptovský Mikuláš), a Poprádi (Poprad) és a Rózsahegyi (Ružomberok) járásokat érinti. A nyugatról keletre húzódó hegyvonulat hossza megközelítőleg 100 km. A nemzeti park nyugati részét az ún. Ďumbierske Tatry hegyvonulata alkotja, melynek legmagasabb csúcsa a Ďumbier – 2043 m, a keleti rész legmagasabb pontja, a Kráľova Hoľa 1948 m magas. A Kráľova Hoľa masszívuma az a hely, ahol 4 jelentős szlovákiai folyó ered – a Garam (Hron), a Vág (Váh), a Hernád (Hornád) és a Gölnic (Hnilec). Az Alacsony-Tátra középső és déli részét gránit és kristálypala alkotja. Északon karsztos jellegű mészkő és dolomit található. Az északi meredek lejtőket szirtes térformák és gleccserkatlanok jellemzik. Az évezredek folyamán a víz egész föld alatti világot alakított itt ki. Az Alacsony-Tátrában jelenleg öt barlang áll nyitva a látogatók előtt: a Deménfalvi Szabadság-cseppkőbarlang (Demänovská kvapľová jaskyňa Slobody), a Deménfalvi-jégbarlang (Demänovská ľadová jaskyňa), a Besztercei-barlang (Bystrianska jaskyňa), a „Halott denevérek barlangja” (Jaskyňa mŕtvych netopierov) és a Vázseci-barlang (Važecká jaskyňa). A leghosszabb ezek közül a Deménfalvi Szabadság-cseppkőbarlang, a maga 23 km hosszú labirintusával. A nemzeti park legnagyobb tengerszeme a Deménfalvi-völgy területén Vrbické pleso. A terület legismertebb ásványvízforrása a Korytnica, a leghíresebb hőforrás Szentivánban (Liptovský Ján) található. A régió állat- és növényvilága szintén színes és érdekes. A nemzeti park jelképe a barnamedve.
Az Alacsony-Tátra kitűnő feltételeket kínál a különböző sporttevékenységekhez és a pihenéshez. A legismertebb, leginkább kiépített téli sportközpontok közé tartozik Jasná, Bystrá dolina – Tále és Čertovica.
Jasná, az egyik legnagyobb, legkedveltebb téli sportközpont, elsőrangú műlesikló terepekkel rendelkezik. De megtalálhatják itt számításukat a skialpinista túrák, a snowboarding és a különleges adrenalinsportok kedvelői is.

A golf szerelmeseinek Tále községben a 18-lyukú Gray Bear golfpálya áll a rendelkezésükre, amely Szlovákia első mesterpályája. A téli hónapokra lesikló- és sífutóközponttá alakítják át.
Az Alacsony-Tátrát sűrűn átszövik a különböző nehézségi fokú, jelölt turistaösvények. A Ďumbier északi lejtői, a Machnaté, a Siná, a Bystrá a hegymászók kedvelt terepei. A kerékpárútvonalak közül a legkedveltebbek: a Liptovská Mara víztározó körül haladó út, a Deménfalvi-völgy, az alsó-liptói körút, a 73 km hosszú felső-liptói körút, amely érinti a Fekete-Vág-völgyét és egészen a Magas-Tátra lábánál fekvő Podbanské településig fut, valamint az alacsony-tátrai hegyi szakasz.
A közeli Liptovská Mara víztározó vízi sportok széles skáláját kínálja. Liptószentmiklóson (Liptovský Mikuláš) olimpiai méretekkel rendelkező mesterséges csatornát építettek ki a vízi szlalom céljaira.
Az egész napos túrázás után a nemzeti park látogatói kipihenhetik fáradalmaikat a hat medencével rendelkező besenyőfalui (Bešeňová) termálfürdőben, vagy a szentiváni (Liptovský Ján) természetes vagy fedett strandon. Jelenleg a régió legnagyobb vonzerejét az újonnan kiépített Tatralandia élményfürdő jelenti, amely különböző lehetőségek széles skáláját kínálja, a fürdőzéstől kezdve a masszázson, a wellness-programokon át egészen a közelmúltban megnyílt vadnyugati kisvárosig.
Az adrenalinsportok kedvelői sem fognak unatkozni, ha ide látogatnak. Jasná, Čertovica, Mýto pod Ďumbierom és a közeli Starohorské vrchy hegyekben található Šachtička kitűnő terepei siklóernyőzésre megfelelőek. Turócszentmárton és Rózsahegy sportrepülőterein a repülőklubok repülős kirándulásokat és sportrepüléseket is kínálnak.

 

Park Narodowy Tatry Niskie ( NAPANT )

Powierzchnia parku narodowego wynosi 81 100 ha a jego pasma ochronnego 12 400 ha. Sięga do powiatów Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad i Ružomberok. Tatry Niskie przedstawiają sklepienie górskie ciągnące się w kierunku wschód – zachód o długości około 100 km. W zachodniej części parku narodowego znajdują się Ďumbierske Tatry z najwyższym szczytem Ďumbier – 2043 m i wschodnim szczytem Kráľova Hoľa - 1948 m. Górski masyw jest miejscem źródłowym czterech słowackich rzek – Hronu, Wagu, Hornadu i Hnilca. Środkowa i południowa część Tatr Niskich jest z granitu i gnejsu. Na północy znajdują się dolomity z bogatą prezentacją krasową. Północne zbocza są strome i charakteryzują się skalistą rzezbą terenu oraz kotlami lodowcowymi. Przez tysiącleci wody drążyły w nich i formowały świat podziemny. Obecnie Niskie Tatry obejmują 5 jaskiń udostępnionych do zwiedzania: Demänovska Jaskinia Wolności, Demänovska Jaskinia Lodowa, Jaskinia Bystriańska, Jaskinia Martwych Nietopierzy i Jaskinia Ważecka. Najdłuższym systemem jaskiniowym jest Demänovska Jaskinia Wolności z labiryntem korytarzy o długości 23 km. Największym stałym naturalnym jeziorem jest Jezioro Vrbickie w Dolinie Demänovskiej. Najbardziej znaną wodą mineralną tego obszaru jest Korytnica i źródła termalne w Liptowskim Janu. Park odznacza się różnorodnością roślin i żyjących tam zwierząt. Symbolem parku narodowego jest niedźwiedź brunatny.
Tatry Niskie oferują wspaniałe warunki sportowe i wypoczynkowe. Do najbardziej popularnych i najlepiej wyposażonych ośrodków ruchu turystycznego należy Jasná i Bystrá Dolina z miejscowościami Tále i Čertovica.
Jednym z największych i najbardziej ulubionych ośrodków sportów zimowych jest Jasná ze wspaniałymi terenami przystosowaymi do narciarstwa zjazdowego. Idealne warunki mogą tutaj znaleźć także wielebiciele skialpinizmu, snowboardu i innych nietypowych sportów wyczynowych.
Wielbicielom golfu do dyspozycji oddane jest 18-dołkowe pole golfowe Gray Bear w miejscowości Tále, pierwsze mistrzowskie pole golfowe na Słowacji. W zimie zmienia się w ośrodek zjazdowego i biegowego narciarstwa.
Tatry Niskie są gęsto poprzerywane siecią oznakowanch szlaków turystycznych o różnych stopniach trudności. Tereny na północnych zboczach Ďumbiera - Machnaté, Siná, Bystrá są atrakcyjnym miejscem dla wielbicieli alpinizmu. Spośród szlaków rowerowych najbardziej ulubionym jest teren zapory wodnej Liptowska Mara, Demänovská dolina, okrąg Dolnego Liptowa, okrąg Górnego Liptowa o długości 73 km ciągniący przez dolinę Czarnego Wagu aż do Podbańskiego pod Tatrami Wysokimi, i szlak górski przez Tatry Niskie.
Znajdująca się w bliskiej odleglości zapora wodna oferuje szeroką gamę aktywnych sportów wodnych. W Liptowskim Mikulaszu wybudowany jest sztuczny kanał na wodny slalom o parametrach olimpijskich.
Po całodniowej wyprawie goście parku narodowego mogą wypoczynąć w kąpielisku termalnym z sześcioma basenami w miejscowości Bešeňová oraz w kąpielisku naturalnym lub krytym w Liptowskim Janu. Obecnie najbardziej atrakcyjnym miejscem regionu jest nowo wybudowany aquapark Tatralandia, który oferuje szeroki wachlarz aktywności od pływania, masażu, świata witalnego aż po nowo otwarte miasteczko westernowe.
Wielbiciele adrenaliny mają do dyspozycji wspaniałe tereny w miejscowościach Jasná, Čertovica, Mýto pod Ďumbierom i Šachtička, a w niedalekim pasmie górskim Starohorské Vrchy mogą znaleźć warunki odpowiedne do paraglidingu. Loty wycieczkowe oraz sportowe są oferowane i zabezpieczone przez aerokluby na lotniskach sportowych w miastach Martin i Ružomberok.